Så kan staten konkurrera om kompetensen

2012-06-04

Många statliga myndigheter befinner sig mitt i en generationsväxling, samtidigt som komplexiteten i verksamheterna ökar. Här svarar Wiveca Dahl, personaldirektör på Trafikverket och Lars-Åke Brattlund, HR-direktör på Försäkringskassan, på tre frågor om utmaningar för verksamheten och för statens kompetensförsörjning.

Lars-Åke Brattlund, Försäkringskassan Wiveca Dahl, Trafikverket
Lars-Åke Brattlund,
Försäkringskassan
Wiveca Dahl,
Trafikverket

Vilka fördelar har staten jämfört med privat sektor när det gäller att konkurrera om arbetskraften?

Lars-Åke Brattlund: "Det handlar om att visa på möjligheten du får som statsanställd att utveckla ett värde för samhället och för medborgarna. Det är ett värde som jag tror väger tyngre än lön, och som ger staten en unik konkurrensfördel."

Wiveca Dahl: "Som medarbetare i en statlig verksamhet är du med och formar framtidens samhälle, på ett sätt som du aldrig kan vara på en privat arbetsplats. Du har ett både bredare och ädlare uppdrag. Från Trafikverket vill vi attrahera genom att erbjuda högkvalificerade arbeten som är komplexa och utmanande. Det finns också goda möjligheter till intern karriärutveckling hos oss."

Vilka kompetenser behöver ni utveckla och förstärka på din myndighet?

Wiveca Dahl: "Vi kan se att Trafikverket kommer ha ett ökande behov av samhällsplanerare med ett brett synsätt där väg, järnväg, sjöfart och luftfart integreras. Vi ser även behov att bli mer professionella i rollen som beställare gentemot de entreprenörer vi anlitar. Det handlar om att bli mer affärsmässiga i hela kedjan från offert till kontroll och uppföljning av utförandet.

På tekniksidan står Trafikverket inför flera utmaningar. Generellt i Sverige har vi för få ingenjörer. Det finns prognoser som visar att det kommer att saknas 18 000 ingenjörer på svensk arbetsmarknad år 2021. Ingenjörer är definitivt en nyckelkompetens även för Trafikverket och här måste vi jobba hårt med vår bild som attraktiv arbetsgivare för att locka ingenjörer att jobba hos oss."

Lars-Åke Brattlund: "Då Försäkringskassan nu övergår till ett mer automatiserat arbetssätt behöver vi personer med förmåga att se och skapa de processer vi kan automatisera. Det handlar om ett gränsland av kompetenser som innefattar maskin, människa och kund. Det är inte tillräckligt med enbart teknikkompetens, utan den måste knytas ihop med en kunskap om kundens behov. Sett till hela myndigheten är just kunskapen om kundens situation och behov den enskilt viktigaste kompetensen för oss att utveckla."

Vad betyder den arbetsgivarpolitiska strategin för din myndighet och hur ser du på samarbete inom staten?

Lars-Åke Brattlund: "Den arbetsgivarpolitiska strategin tar ut en bra riktning för samarbete inom den statliga sektorn, och ger många goda ingångar till hur man kan tänka kring samverkan.

Samtidigt tror jag att den statliga sektorn har stor utvecklingspotential när det gäller att arbete tillsammans, med till exempel kompetensutveckling av personal. När det gäller talangutveckling skulle vi kunna ta större hjälp av varandra inom de statliga verksamheterna, genom utbytesprogram och liknande.

Jag tror också att det finns utrymme för att sänka kostnader för olika stödfunktioner genom större samordning. Det skulle kunna leda till ett minskat beroende av konsulter.

Strategin kan fungera som en enande kraft, ett sammanhållande kitt för statsförvaltningen. Tyvärr blir samordningsfrågorna med andra myndigheter ibland bortprioriterade i vardagen, vilket är synd."

Wiveca Dahl: "Den statliga arbetsgivarpolitiken finns med som en del av Trafikverkets verksamhetsplanering tillsammans med våra egna strategier, och fungerar som en viktig ledstång för oss. Den statliga arbetsgivarpolitiken går mycket hand i hand med Trafikverkets egna värderingar och strategier.

Jag tror vi har mycket att göra när det gäller att marknadsföra staten som en attraktiv arbetsgivare. Staten uppfattas fortfarande som lite mossig bland vissa grupper och drar inte till sig högpresterarna från till exempel civilingenjörsutbildningarna så som vi borde, de dras istället till den privata sektorn. Vi inom staten har en hemläxa att göra när det gäller att ta kål på seglivade myter, som till exempel att lönerna skulle vara låga i staten. Vi är visserligen inte löneledande, men vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och dessutom har vi längre semester än många privata företag. Jag tror att myndigheterna skulle kunna göra mer tillsammans för att slå hål på sådana myter. Jag tror också det finns utvecklingspotential för myndigheter inom samma sektor att samarbeta mer kring kompetensförsörjning."

Läs mer

Detta är utdrag ur längre intervjuer som Arbetsgivarverket gjort med Wiveca Dahl och Lars-Åke Brattlund. Här kan du läsa de fullständiga intervjuerna:

Hela intervjun med Wiveca Dahl, Trafikverket

Hela intervjun med Lars-Åke Brattlund, Försäkringskassan

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Gå dir­ekt til­l

Arbetsgivarverket publicerar två nyhetsbrev. Nyhetsbreven skickas via mejl till alla medlemmars högste chef samt kontaktperson.