URA anpassas till snabba insatser i kris- och konfliktområden

2010-03-16

URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) har från och med 1 februari 2010 kompletterats för att även kunna tillämpas vid snabba insatser utomlands i kris- och konfliktområden.

Agneta LeijonhufvudAgneta Leijonhufvud är Arbetsgivarverkets expert på utlandsfrågor. Vi har ställt några frågor till henne med anledning av förändringarna i URA.

Varför har ni gjort den här förändringen i avtalet?
- Sverige har som målsättning att vara en aktiv internationell aktör som tar stort ansvar för internationell fred och säkerhetsfrämjande åtgärder. Genom flera statliga myndigheter är Sverige idag engagerat i internationella insatser. Regeringen kan genom beslut, förordning eller liknande ge en myndighet i uppdrag att delta i eller utföra uppdrag utomlands vid plötsliga och oförutsedda händelser i kris- och konfliktområden samt vid naturkatastrofer. Förändringen i URA är ett steg i att anpassa avtalet efter den verklighet vi lever i. Syftet med ändringen är att i förväg kunna reglera anställningsvillkoren för sådana situationer där det gäller att snabbt kunna ställa erfaren, utbildad och för insatsen kvalitetssäkrad personal till förfogande trots att man inte vet när eller var de kommer att inträffa.

Vad är den största ändringen?
- URA har kompletterats för att även kunna hantera situationer med mycket kort varsel. Vid sådan tjänstgöring kan undantag göras från kraven att arbetstagarens stationeringsort utomlands och tjänstgöringsperiodens längd särskilt ska anges i utlandskontraktet (4 §). På grund av den snabba inställelsetiden går det inte att skriva kontrakt i förväg vid varje enskild tjänstgöring. Villkor och förmåner regleras i stället i ett URA-kontrakt som gäller under en överenskommen ramtid under vilken tjänstgöringar utomlands kan inträffa såsom insats, utbildning, övning och möte.

Vilka konsekvenser för ändringen med sig?
- Arbetsgivaren får bättre förutsättningar att skapa de flexibla lösningar som behövs för att genomföra uppdraget även vid snabba insatser och samtidigt behålla kostnadskontrollen över verksamheten. För arbetstagaren innebär det att anställningsvillkoren kan regleras i god tid så att det är känt i förväg vad som kommer att gälla. Med andra ord blir det smidigare för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Hur går de internationella insatserna till?
- I många av Sveriges insatser deltar flera myndigheter i samordning. Insatsernas omfattning och karaktär ökar och vidgas samtidigt som allt fler internationella aktörer ökar efterfrågan på att Sverige ska delta i internationella insatser. Organisationer som exempelvis EU har ofta den arbetsledande funktionen med regelverk om tjänstgöringen och vilka arbetsuppgifter och skyldigheter inklusive uppförandekoder som gäller för arbetstagaren. Sverige har som medlemsland i EU och i andra internationella organisationer åtagit sig att leverera förberedda och kvalitetssäkrade experter. För att undvika kollision måste det svenska regelverket samordnas med dessa organisationers regelverk.

Mer information

Vill du veta mer, kontakta Agneta Leijonhufvud, Arbetsgivarverkets utlandsexpert, tel: 08-700 13 42.

Läs också:
Arbetsgivarverket informerar nummer 2 2010
www.arbetsgivarverket.se/personalutomlands
URA-avtalet

 

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Gå dir­ekt til­l

Arbetsgivarverket publicerar två nyhetsbrev. Nyhetsbreven skickas via mejl till alla medlemmars högste chef samt kontaktperson.