Arbetsmarknadsministrarna i EU:s medlemsstater överens om reviderat arbetstidsdirektiv

2008-06-13

Arbetsmarknadsministrarna i EU:s medlemsstater har enats om ändringar i EG:s arbetstidsdirektiv. Arbetsgivarverket anser att förslaget innebär rimliga lösningar för att komma tillrätta med de problem som uppstått efter EG-domstolens tolkningar av hanteringen av jour och kompenserande vila.

Överenskommelsen har betydelse för den svenska arbetsmarknaden framförallt i två avseenden. Dels ska jourtid där arbetstagaren befinner sig på arbetsplatsen men inte utför arbete inte längre räknas som arbetstid. Dels kan kompenserande vila läggas ut ”inom rimlig tid ” i stället för omedelbart efter det arbetspass som inkräktat på den ordinarie vilan. Vad rimlig tid betyder ska fastställas i nationell lagstiftning eller i kollektivavtal.

Vidare innehåller överenskommelsen ökade restriktioner vid användningen av den s.k. opt out-bestämmelsen. Opt out-bestämmelsen innebär att en medlemsstat genom nationell lagstiftning kan tillåta en genomsnittlig veckoarbetstid som är längre än 48 timmar. Dessutom föreslås en bestämmelse om att arbetsgivaren inom ramen för verksamhetens krav ska ta hänsyn till arbetstagarnas önskemål om arbetstidens förläggning.

Innan ändringarna kan bli verklighet måste förslaget godkännas av EU-parlamentet. Det är inte självklart att så blir fallet eftersom delar av parlamentet anser att förslaget innebär ett urvattnat skydd för arbetstagarna.

 

 

 

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Gå dir­ekt til­l

Arbetsgivarverket publicerar två nyhetsbrev. Nyhetsbreven skickas via mejl till alla medlemmars högste chef samt kontaktperson.