Ge veteransoldater eget centrum

När svenska soldater i allt större utsträckning deltar i skarpa militära insatser utomlands ökar också riskerna för både fysiska skador och psykiska trauman. Ett veteransoldatcentrum, byggt på frivilligt engagemang, skulle bidra till ett bättre omhändertagande efter hemkomsten. Det skriver bland andra Göran Ekström, generaldirektör för Arbetsgivarverket i en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet.

Läs också artikeln på Sydsvenskans webbplats.

Nyligen föreslog regeringen riksdagen att anta en samlad, svensk veteranpolitik. Det gäller omhändertagandet av män och kvinnor som tjänstgjort i skarpa insatser utomlands och deras anhöriga.

Att hedra och erkänna soldaters insatser har inte haft så stor aktualitet i ett land som snart upplevt tvåhundra år av fred. I andra länder finns veteransjukhus och särskilt stöd för dem som skadats i strid. Vårt lands välfärd – möjlig bland annat genom den långa freden – har inte ansetts kräva några motsvarande komplement.

Förband ur den svenska försvarsmakten har på senare år deltagit i en lång rad fredsfrämjande operationer i Europa, Afrika och Asien. Oftast, men inte alltid, har besluten fattats i bred politisk enighet. Att i större utsträckning delta i skarpa operationer långt från våra gränser innebär ökade risker för våra soldater. Bara det senaste halvåret i Afghanistan undanröjer varje tvivel om detta.

Att Sverige allt mer axlar sin del av bördan för den globala säkerheten kan och bör diskuteras. Men denna diskussion bör tydligt skilJas från stödet för soldaterna. De faror och umbäranden som möter dem är en följd av beslut fattade i regering och riksdag. Bara där kan ansvaret utkrävas.

Ett förbättrat omhändertagande av soldater och anhöriga är knappast kontroversiellt. Ansvaret vilar i första hand på staten som arbetsgivare. Men beslut om förbättrad rehabilitering och uppföljning av skadade samt stöd och hjälp till anhöriga kommer inte att vara tillräckligt. Om engagemang och stöd från svenska folket kan till exempel riksdagen inte votera.

Begreppet krigsskada för ofta tankarna till förlorade armar och ben eller andra kroppsliga skador. Det är bara under de senaste decennierna vi lärt oss att psykiska trauman och besvär är en lika vanlig konsekvens av skarpa, militära insatser. Detta visar bland annat studier vid Göteborgs universitet av svenska soldater som tjänstgjort i Afghanistan. Mot dessa hälsorisker hjälper inte kroppsskydd och tjockt pansar, och möjligheterna till effektiv behandling är inte lika utvecklade.

Ett viktigt problem är också det motstånd många känner inför att diskutera sin psykiska hälsa. Det gäller generellt i samhället, men är inte på något sätt mindre i en mycket mansdominerad miljö långt från nära och kära. Många soldater tror också – rätt eller fel – att en dialog med arbetsgivaren omintetgör möjligheterna till framtida tjänstgöring utomlands. Istället för att tala ut biter man ofta ihop.

Till skillnad från många andra länder saknar Sverige ett centrum för veteransoldater och deras anhöriga. Med möjlighet att vila ut och kanske komma vidare till mer kompetent hjälp. En plats för samtal med andra som bär på liknande erfarenheter, tillgänglig för alla veteran- och anhörigorganisationer.

Fredsbaskrarna är en organisation som erbjuder samtal och stöd till svenska veteransoldater. Den enskildes integritet är viktig och den som stödjer har egen erfarenhet av skarp utlandstjänst. Brist på ekonomiska resurser och tillgång till hjälp från specialister på psykisk hälsa innebär dock viktiga begränsningar.

Ett veteransoldatcentrum bör byggas på enskildas engagemang och erfarenheter samt på förtroende och fri vilja. Likväl blir ekonomsikt stöd från berörda myndigheter också nödvändigt.

Vi är övertygade om att det finns ett starkt folkligt stöd för de män och kvinnor som på Sveriges uppdrag främjar fred och säkerhet. Lika viktigt som det är att få uttrycka ett sådant stöd är det för våra soldater att få känna det.

Tillsammans vill vi arbeta för tillkomsten av ett svenskt veteransoldatcentrum och ett bättre omhändertagande av soldater och anhöriga.

ALLAN WIDMAN
veteranpolitisk utredare (FP)

CARL DOUGLAS
veteransoldat och egen företagare

GÖRAN EKSTRÖM
generaldirektör Arbetsgivarverket

KARIN ENSTRÖM
ordförande Försvarsberedningen (M)

LARS FRESKER
ordförande Officersförbundet

JOHAN HERNMARCK
ordförande Friluftsfrämjandet

JÖRN HOLMGREN
ordförande Sveriges reservofficersförbund

ANNA JONSSON
stiftelsen Jesper Lindbloms minne

PER OLOF MICHEL
överstelöjtnant, f d försvarsöverpsykiater

ANNIKA NORDGREN CHRISTENSEN
f d ledamot i Försvarsberedningen (MP)

BO WRANKER
ordförande Svenska fredsbaskrarna

Kon­tak­ta oss

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår informationschef
Lars Andrén
på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se

Kon­tak­t

Vill du som är journalist komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter, vänd dig då till informationschef Lars Andrén, tel: 08-700 13 15 eller 070-287 31 27, e-post: lars.andren@
arbetsgivarverket.se