Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Remiss av betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87) 2017-09-18 Förvaltningspolitik Caroline Wieslander Blucher
Remittering av betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag 2017-09-01 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) 2017-08-31 Socialförsäkring Jenny Lindmark
Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22) 2017-10-02 EU och internationellt Hedda Mann
Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäck och beivra (SOU 2017:37) 2017-08-31 Förvaltningspolitik Elisabet Sundén Ingeström
Promemoria Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument 2017-10-02 Arbetsmarknad och beskattning Roger Vilhelmsson
En ny lag om försäkringsdistribution Ds 2017:17 2017-09-22 Förvaltningspolitik Matilda Nyström
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (Ds 2017:23) 2017-09-15 EU och internationellt Hanna Schmidt
Transportstyrelsens rapport ”2006 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) – Analys och förslag till genomförande” 2017-09-15 EU och internationellt Caroline Wieslander Blücher
Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45) 2017-09-15 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund
Remiss av DS 2017:33 Anpassningar till dataskyddsförordningen av registerförfattningen inom Arbetsdepartementets ansvarsområde 2017-09-15 Förvaltningspolitik Matti Särngren
Remiss av Ds 2017:30 Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen 2017-09-22 EU och internationellt Brita Hybbinette
Remiss av betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) 2017-09-19 Förvaltningspolitik Carl Durling
Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) 2017-09-15 Förvaltningspolitik Youn Hee Pernling Frödin
ILO:s rapport V (1) Ending violence and harassment against women and men in the world of work 2017-09-04 EU och internationellt Hanna Schmidt
Departementspromemorian ”Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling” 2017-09-29 Förvaltningspolitik Inger Vilavan

Kontakta mig

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se