Pågående remisser

Arbetsgivarverket svarar på ett flertal remisser varje år som berör frågor av statlig arbetsgivarpolitisk karaktär.

Här kan du se vilka remissvar vi arbetar med för tillfället, när remissvaret ska vara färdigt och vem som är ansvarig. I menyn till höger kan du läsa alla de remisser vi svarat på (Remissvar).

Titel Datum Kategori Ansvarig
Remiss av Ds 2017:4 Sjukpenning i avvaktan på slutligt besked 2017-06-07 Socialförsäkring Hanna Larsson
Remittering av betänkandet SOU 2017:29 Brottsdatalag 2017-07-11 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Remiss av betänkandet Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? (SOU 2017:24) 2017-07-31 Arbetsmiljö Tarja Nevala
Remiss av SOU 2017:25 Samlad kunskap – stärkt handläggning 2017-08-28 Socialförsäkring Hanna Larsson
Remissförslag till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter 2017-08-31 Arbetsmiljö och företagshälsovård Tarja Nevala
Betänkandet Ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö 2017-08-15 Arbetsmiljö och företagshälsovård Tarja Nevala
Remiss av betänkandet Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87) 2017-09-18 Förvaltningspolitik Caroline Wieslander Blucher
Remittering av betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag 2017-09-01 Förvaltningspolitik Robert Cloarec
Promemorian Karensavdrag – en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) 2017-08-07 Socialförsäkring Hanna Larsson
Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) 2017-08-31 Socialförsäkring Jenny Lindmark
Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22) 2017-10-02 EU och internationellt Hedda Mann
Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäck och beivra (SOU 2017:37) 2017-08-31 Förvaltningspolitik Elisabet Sundén Ingeström
Förslag om införande av tre fjärdedels nivå för närståendepenning 2017-08-25 Socialförsäkring Hanna Larsson
Domarnämndens promemoria Begäran om författningsändring avseende lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare 2017-08-18 Förvaltningspolitik Ana Gnospelius
Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket 2017-08-31 EU och internationellt Hanna Schmidt
Promemoria Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument 2017-10-02 Arbetsmarknad och beskattning Roger Vilhelmsson
En ny lag om försäkringsdistribution Ds 2017:17 2017-09-22 Förvaltningspolitik Matilda Nyström
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (Ds 2017:23) 2017-09-15 EU och internationellt Hanna Schmidt
Transportstyrelsens rapport ”2006 års ändringar av sjöarbetskonventionen (MLC) – Analys och förslag till genomförande” 2017-09-15 EU och internationellt Caroline Wieslander Blücher
Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45) 2017-09-15 Förvaltningspolitik Torbjörn Eklund

Kontakta mig

Lars Andrén, informationschef

Vill du komma i kontakt med Arbetsgivarverket eller söker du någon av våra experter? Ring vår kommunikationschef Lars Andrén på 08-700 13 15, 070-287 31 27 eller mejla lars.andren@arbetsgivarverket.se