Foto: Henrik Andersson

Henrik Andersson, Länsstyrelsen i Skåne län

Titel: Chef på enheten för landsbygdssamverkan
Tidigare arbeten: Bonde och olika befattningar på Länsstyrelsen
Utbildning: Lantmästare

Berätta lite om ditt arbete.

– Jag arbetar som chef på en enhet med det övergripande uppdraget att få landsbygden i länet att blomstra. Det är en bred verksamhet som spänner över många olika sakfrågor. Konkret kan det till exempel handla om att ge människor och företag på landsbygden i länet tillgång till infrastruktur, att främja lokal livsmedelsproduktion och turistnäring, eller att bidra till jordbruksmarkens bevarande. Länsstyrelsens roll är att fungera som olja i maskineriet genom att fördela stöd och bidra med kompetensutveckling, ofta till det lokala näringslivet. På enheten arbetar handläggare och projektledare. Som enhetschef fattar jag beslut i handläggarnas ärenden och jobbar även med rutiner för att främja verksamheten.

I ledarrollen som chef är det roligt att arbeta med personlig utveckling av mina medarbetare.

Vad är roligast i ditt jobb?

– Bredden i verksamheten – den kedja av samverkande faktorer som samspelar och är viktiga för att få en blomstrande landsbygd. I ledarrollen som chef är det roligt att arbeta med personlig utveckling av mina medarbetare.

Vilka utmaningar ser du i verksamheten?

– Det är utmanande att hitta rätt balans i att förvalta, främja och utveckla. Ibland kan den förvaltande delen ta över lite för mycket och stjäla resurser från de andra delarna. Det är också en utmaning att balansera ambitioner med resurser när man planerar verksamheten.

Vad är viktigt för att göra ett bra jobb i din roll?

– Jag tycker att tydlighet är det allra viktigaste i rollen som chef – tydlighet från mig i mina förväntningar på mina medarbetare, och tydlighet från båda parter i dialogen mellan medarbetare och chef. Min erfarenhet är att man ofta har en gemensam bild av vad som ska göras, men inte alltid kring varför. Därför är dialog viktigt för att nå samsyn.

Vad ledde till att du började arbeta i din nuvarande roll?

– Jag har bakgrund inom lantbruket och hamnade på länsstyrelsen lite av en slump. Bredden i verksamheten och möjligheten att utvecklas internt har gjort att jag trivs och stannat kvar. Under mina 16 år här har jag arbetat som växtnäringsrådgivare, expert på bekämpningsmedel och utvecklingsstrateg i landsbygdsfrågor, men också som webbutvecklare och informatör innan jag började på min nuvarande tjänst.

Hade du några tankar om att arbeta i staten innan du själv blev statsanställd?

– Nej, och jag hade en ganska otydlig bild av vad länsstyrelsen gör. Jag tror faktiskt att både länsstyrelsen och staten som helhet skulle kunna bli bättre på att arbete med sitt varumärke, inte minst som ett verktyg för att skapa stolthet och engagemang hos medarbetarna.

Hur ser du på rollen som statsanställd idag?

– Som statsanställd har man ett ansvar att se till helheten för samhällsutvecklingen, att se hur olika faktorer samverkar för att vi ska få ett bra, fungerande samhälle. För att ta livsmedelsfrågor som exempel, är det viktigt att produktionen sker under goda förhållanden, men också att maten är hälsosam och främjar folkhälsan. Båda aspekterna är viktiga för att främja en hållbar utveckling för samhället.

Hur ser ditt yrkesliv ut om fem–tio år?

– Jag vet faktiskt inte. Jag har aldrig varit typen som satt så mycket mål för min yrkeskarriär, utan utvecklingsmöjligheterna har uppenbarat sig innan jag själv hunnit söka upp dem.

Vad gör du när du inte arbetar?

– Jag ägnar mycket tid åt familjen och trädgården. Dessutom är jag engagerad i scoutrörelsen.

Fakta om Länsstyrelsen i Skåne län

  • Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet. Uppdraget är att arbeta för utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand, alltså en hållbar utveckling i länet.
    Rollen som samordnare och utvecklare i länet är viktig. Bland Länsstyrelsens verksamhetsområden finns djurskydd, regional tillväxt, företagsstöd, hållbar samhällsplanering, energi och klimat, kulturmiljö, skydd mot olyckor och krisberedskap, naturvård, miljöskydd, lantbruk, landsbygdsutveckling, jämställdhet och integration. Länsstyrelsen i Skåne län har cirka 500 anställda och har huvudkontor i Malmö och Kristianstad.