Chatrine Höckertin, Statens folkhälsoinstitut

Titel: Utredare och fil. doktor
Utbildning: Linjen för personal- och arbetslivsfrågor, doktorsexamen i sociologi
Tidigare arbeten: Arbetslivsinstitutet och inom universitetsvärlden

Berätta lite om ditt arbete.

– Jag arbetar på vår avdelning för analys och uppföljning, där vi följer upp den statliga folkhälsopolitiken och folkhälsan i landet. Just nu arbetar jag med en återkommande folkhälsoenkät som går ut till Sveriges befolkning. Jag är också delaktig i en årlig rapportering till Socialdepartementet som vi gör i samarbete med Socialstyrelsen, som visar utvecklingen inom de nationella målområdena för folkhälsa.

Dessutom har jag delegerade chefchefsuppgifter som, förutom löpande arbete, handlar om planering och uppföljning av vår verksamhet på avdelningen.

Det känns häftigt att det finns en gemensam värdegrund som förenar hela statsförvaltningen.

Vad tycker du är roligast i ditt jobb?

– Jag har alltid jobbat med frågor av social karaktär. Folkhälsa är ett område som är viktigt både för den enskilda människan och för politiken och det motiverar mig i mitt arbete. Det är också ett spännande område genom att det är dynamiskt och ständigt förändras.

Vilka utmaningar ställs du inför?

– För mig och min avdelning är det viktigt att hela tiden utveckla jobbet så att det är relevant för våra målgrupper, som utgörs av landets kommuner, länsstyrelser, landsting och regioner, men även politiker i regering och riksdag. Vi måste också se till att vår uppföljning och statistik är lätt att förstå och ta del av.

Vilken betydelse har det för dig att jobba inom staten?

– Jag har arbetat länge inom staten och det har varit ett medvetet val. Jag gillar att tänka tanken att jag arbetar på medborgarnas uppdrag och är med om att upprätthålla våra övergripande demokratiska värderingar. Jag har nyligen gått en processledarutbildning i värdegrundsarbete inom staten, och är nu delaktig i ett projekt som vi drar igång på myndigheten för att implementera den statliga värdegrunden i vår verksamhet. Det känns häftigt att det finns en gemensam värdegrund, en bottenplatta som förenar hela statsförvaltningen trots att den innehåller så många olika verksamheter!

Varför sökte du dig till Statens folkhälsoinstitut?

– Genom min bakgrund som doktorand i sociologi är sambandet mellan samhället och människan ett huvudintresse för mig. Det är också centralt inom folkhälsoområdet, där en nyckelfråga är hur man kan skapa samhälleliga förutsättningar för hälsa på lika villkor för hela befolkningen. När den lediga tjänsten dök upp, och jag nyligen slutat arbetet på Arbetslivsinstitutet, var det därför mitt i prick.

Hur ser ditt yrkesliv ut om fem-tio år?

– Jag vill fortsätta med samma eller liknande frågor som jag arbetar med idag, och jag hoppas att det blir på någon statlig myndighet, där jag får möjlighet att fortsätta utvecklas.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Då umgås jag så mycket som möjligt med min familj. Vi har två tonårsdöttrar, två hundar och ett fritidshus som ligger i Duved, där vi vistas så mycket vi kan, sommar som vinter.

Fakta om Statens folkhälsoinstitut

  • De tre huvuduppgifterna för Statens folkhälsoinstitut är att vara ett nationellt kunskapscentrum för effektiva metoder och strategier, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken samt att utöva tillsyn inom alkohol- och tobaksområdet samt hälsofarliga varor. Myndigheten har cirka 170 anställda och finns i Östersund.