Statlig arbetsgivarpolitik i praktiken

Det är du som chef som ansvarar för att verksamheten bedrivs så effektivt som möjligt. Du ser dagligen dina medarbetares prestationer och avgör om och hur du kan möta medarbetarnas behov och önskemål. Det gör du genom att leda och fördela arbetet, det vill säga att styra och organisera hur och av vem arbetsuppgifterna ska utföras.

I praktiken innebär det att du ställer tydliga krav på medarbetarna och att du i samband med rekrytering har en klar uppfattning om vilken kompetens som uppdraget kräver men som eventuellt saknas. Det förutsätter i sin tur att du kontinuerligt för en dialog med medarbetarna om hur verksamheten utvecklas och förändras så att de blir delaktiga i dina beslut. Genom dialogen ser du också hur gruppen fungerar och vad den behöver för att stärkas i strävan mot verksamhetens mål.

För att kunna hantera olika typer av arbetsgivarpolitiska frågor behöver du ha baskunskaper i arbetsrätt. Du behöver också vara väl insatt i den lokala arbetsgivarpolitiken och veta vilka beslut du har rätt att fatta samt vilka överenskommelser om anställningsvillkor som du har rätt att ingå med dina medarbetare. Dessutom behöver du veta vem på myndigheten du kan diskutera och samråda med i dessa frågor.

I de statliga kollektivavtalen om anställningsvillkor (villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O och SEKO, villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S samt AVA/AVA-T) finns regler om lön, kostnadsersättningar, arbetstid, ledigheter och uppsägningstider, det vill säga anställningsvillkor vid sidan av lönen. Dessa villkor är nästan uteslutande lika utformade för kollektivet och genererar kostnader oavsett om de attraherar den enskilde eller inte. Genom lokala kollektivavtal eller enskilda överenskommelser kan anpassningar av villkoren göras som gagnar såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. Lokala kollektivavtal kan träffas om avvikelser från flertalet bestämmelser i villkorsavtalen eller AVA/AVA-T. Enskilda överenskommelser kan bland annat träffas om arbetstid. Enskild överenskommelse om semesterns längd eller om växling av lön eller semester till pensionsavsättning kan bara ingås med arbetstagare som tillhör Saco-S. Syftet med överenskommelserna är att du som chef ska kunna rekrytera och behålla rätt kompetens och att du använder de ekonomiska medlen på ett effektivt sätt. Här är det viktigt att komma ihåg att lokala avtal och överenskommelser ska samordnas inom myndigheten.